Nejnovější aktuality

I v letošním školním roce se žáci naší školy zapojili do soutěže Požární ochrana očima dětí. Denis Klepsatel z 8. B obsadil v literární části okresního kola 3. místo. Kamila Vlachová z 9. B získala ve výtvarné části okresního kola 2. místo a v krajském kole se následně umístila na 3. místě. Vítězům blahopřejeme!

Diplomy si můžete prohlédnout v galerii.

Rodiče mohou žádat o žákovské průkazy ISIC. V kanceláři školy je potřeba do 21.6. odevzdat vyplněnou a podepsanou žádost (v příloze),

250 Kč a poslat průkazkové barevné foto dítěte ve formátu JPG na mail: 

Přečtěte si květnové číslo školního časopisu

Oblastního kola soutěže mladých zdravotníků se 15. 5. na českobudějovickém výstavišti úspěšně zúčastnily 2 týmy za I. st. a 2 týmy za II. st. naší školy.

Družstva z II. st. získala 3. a 5. místo, družstva z I. st. obsadila 5. a 9. místo. Všem zapojeným žákům a vyučujícím děkujeme za zodpovědnou přípravu a blahopřejeme k úspěchu!

Dne 24. 5. 2019 proběhla na naší škole v rámci projektového dne branná cvičení v koordinaci s Armádou ČR a IZS.

Číst dál...

Anna Jakešová (6.A) získala 1. místo v krajském kole literární soutěže Evropa ve škole. Blahopřejeme! Diplom najdete v příloze.

Nádcházející události

Zveme rodiče našich budoucích prvňáčků na informativní schůzku. Uskuteční se ve čtvrtek 13. 6. od 17:00 hodin ve sborovně v přízemí školy. Účast je důležitá!

Srdečně zveme rodiče a další zájemce na tradiční školní akademii, která se koná v naší škole 27.5. Podrobnosti najdete na plakátu v příloze.

Srdečně zveme všechny zaměstnance, rodiče, bývalé žáky a další zájemce na XI. reprezentační ples školy. Koná se v KD Beseda 1.3.2019 od 19 hodin. Lístky zakoupíte ve škole u p.uč. Skleničkové (1.A). Plakát v příloze.

Zveme vás všechny na tradiční vánoční jarmark na Baarovce ve čtvrtek 29. 11. 2018 od 15:00 v tělocvičně, jídelně a prvním patře školy. Program v příloze.

 

Projektový záměr

Název projektu: Podpora ICT a jazyků
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Název/obchodní firma zadavatele: Základní škola J. Š. Baara, Jírovcova 967/9/a, České Budějovice
Sídlo/místo podání: České Budějovice, Jírovcova 967/9/a
IČO: 60077417
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: Mgr. Vladimír Čunát, ředitel ZŠ

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na Základní škole J. Š. Baara, Jírovcova 967/9/a, České Budějovice v souladu se školním vzdělávacím programem Škola dětem – děti škole.

Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo těmito procesy:

    1. Metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků:

4 učitelé se zúčastní metodického kurzu pro učitele cizích jazyků a min. 15 učitelů se celkem ve 40 případech zúčastní školení pro využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a v profesním životě.

  1. Tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce:

Tímto směrem bude zaměřena hlavní část projektového záměru školy. Obě budovy školy jsou propojeny počítačovou sítí a počítače připojeny na internet. V současné době je ve škole využíváno 10 interaktivních tabulí typu Smart Board, se kterými pracuje část učitelů z I. stupně a také z II. stupně v některých předmětech. Využívány jsou některé interaktivní programy a učebnice. Naším cílem je rozšířit počet interaktivních tabulí (do učeben jazyků a učebny přírodovědných předmětů), nakoupit notebooky pro pedagogické pracovníky a také počítače do učeben (celkem cca 30 ks). Přírodovědnou učebnu a dvě učebny jazyků počítačů chceme vybavit vždy pěti netbooky propojenými s interaktivní tabulí. Přírodovědná učebna bude navíc vybavena několika sadami měřících přístrojů pro využití při laboratorních pracích. Veškeré tyto tabule,přístroje a počítače budou vybaveny potřebným operačním systémem a výukovým a dalším software.

Pro zkvalitnění a zpestření výuky chceme vytvořit celkem 1200 digitálních učebních materiálů, z toho:

  • 72 DUM v oblasti čtenářské a informační gramotnosti,
  • 288 DUM v oblasti výuky cizích jazyků a
  • 840 DUM v oblasti ICT.

Přínos projektu:

Zvýšení počtu a kvality moderních učebních pomůcek a materiálů (3 interaktivní tabule, 33 ks počítačů (notebooky pro učitele a počítače do učeben), 15 netbooků pro žáky do učeben, 6 sad měřícíh přístrojů pro výuku přírodovědných předmětů, softwarové vybavení interaktivních tabulí, učeben, netbooků, notebooků.

Bude vytvořeno a následně ověřeno ve výuce 1200 digitálních učebních materiálů

Většina učitelů se naučí pracovat s moderními vyučovacími pomůckami, naučí se vytvářet vlastní digitální učební materiály a využívat je při výuce.

Dojde k zefektivnění a zkvalitnění výuky, ke zvýšení kompetencí v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, jazyků a ICT.

logo spp


 "Kdyby se člověk přiučil každou hodinu byť jen jediné poučce nějaké vědy, jen jedinému pravidlu řemeslné práce, jen jedinému půvabnému příběhu z dějin anebo přísloví (a že to lze zcela bez námahy, je zřejmé), jak veliký, ptám se, z toho vzejde poklad vzdělání?"

Jan Amos Komenský

Carmína

 

logo carmina

Bárováček

 

logo barovace

Projekty

logo spp

logo czk

 


Pro zaměstnace školy: technická podpora - e-mail - www administrace