O přijímání účastníků do ŠD rozhoduje ředitel školy.

Přijatí účastníci a jejich zákonní zástupci se řídí tímto řádem. Provoz ŠD je před vyučováním od 6.00 do 7.45 hodin a po skončení vyučování max. do 17.00 hodin. Účastníky ŠD předává učitelka vychovatelce u výdejny obědů nebo v šatnách školy po skončení vyučování a je povinna informovat vychovatelku o jakékoliv změně v rozvrhu a o nepřítomných žácích. Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci účastníky osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby odcházeli ze ŠD sami v určenou hodinu.

Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do 17.00 hodin. V případě, že tak neučiní, vychovatelka zatelefonuje rodičům. Pokud rodiče nezastihne, bude dítě předáno prostřednictvím městské policie pracovnici oddělení sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí MM České Budějovice a věc oznámena řediteli školy.

Docházka účastníků je na základě řádně vyplněného zápisního lístku povinná. Každou nepřítomnost je nutno omluvit.

Výjimečně lze uvolnit účastníka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat jméno a příjmení, datum, hodinu a způsob odchodu a podpis. Bez této žádosti nebude účastník uvolněn. Písemná žádost (na celý školní rok) je nutná při uvolňování účastníka na mimoškolní aktivity (ZUŠ, kroužky DDM aj.). Za cestu účastníků do kroužků, popř. zpět do ŠD nenese vychovatelka zodpovědnost.

Do ŠD se účastníci 1. ročníku přihlašují písemně při zápisu do 1. třídy nebo na začátku školního roku. Účastníka ŠD je možné odhlásit i přihlásit kdykoliv během školního roku písemnou žádostí rodičů. Účastníci ŠD se řídí pravidly vnitřního řádu školy a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani ostatních. Soustavné porušování kázně a pořádku, opakované hrubé porušování řádu ŠD a opakované pozdní placení příspěvku projedná vychovatelka s rodiči, s třídní učitelkou, s ředitelem a může být důvodem k vyloučení účastníka ze ŠD.

Během pobytu ŠD venku jsou osobní věci účastníků (aktovky, oblečení) uloženy na určeném místě. ŠD pravidelně využívá i jiné prostory školy. Školní dvůr, sportovní areál a dle rozvrhu tělocvičnu. Poplatek za pobyt účastníka ve ŠD je 150 Kč měsíčně a platí se k 15. dni v měsíci (bezhotovostní platbou, vkladem na účet ŠD nebo příkazem k inkasu z účtu rodičů, výjimečně hotově vychovatelkám). Účastníci nepřinášejí do ŠD cenné, drahé a nebezpečné věci. Používání žvýkaček při činnostech je zakázáno. Během pobytu nepoužívají mobilní telefony.

Stravenky na obědy si zákonní zástupci účastníka zajišťují samostatně v kanceláři školní jídelny, stejně tak i odhlašování obědů. Účastníci docházejí do školní jídelny organizovaně pod dohledem vychovatelek a společně se opět vracejí; při přesunech i ve ŠD dodržují školní řád, dbají na ochranu zdraví a nepoškozují školní ani cizí majetek.

Zákonní zástupci účastníků jsou seznámeni s vnitřním řádem ŠD při zápisu do ŠD. S vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí dítěte nebo písemnou formou (využijí školní notýsek pro sdělení). Rodiče mohou ŠD kdykoliv navštívit.

Při vyzvedávání dětí rodiče nevstupují z hygienických důvodů do tříd ŠD, používají zvonek na dveřích. 

V Českých Budějovicích 30. 8. 2016


Pro zaměstnace školy: technická podpora - e-mail - www administrace