ZŠ a MŠ J. Š. Baara

Náplň práce školního speciálního pedagoga

 • Konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Konzultace s pedagogy a rodiči zaměřené na průběžné vyhodnocování navržených podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Průběžná komunikace a kontakty s rodinami klientů.
 • Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro rodiče a pedagogické pracovníky školy.
 • Konzultace s odbornými pracovníky poradenských a dalších institucí.
 • Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole.
 • Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek, didaktických a diagnostických materiálů.
 • Poradenství pro oblast užívání kompenzačních a jiných pomůcek.
 • Příprava podkladů a participace na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro žáka, kooperace s odborníky mimo školu.
 • Zajištění individuální i skupinové speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních.
 • Realizace speciálních cvičení – Metoda instrumentálního obohacování R. Feuersteina, Trénink fonematického uvědomování podle Elkonina
 • Koordinace speciálně pedagogické péče ve škole.
 • Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky.
 • Koordinace činnosti školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé).
 • Koordinace činností asistentů pedagoga na škole.
 • Konzultace s pedagogy k přípravě a průběžné úpravě podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole.
 • Konzultace a přímé metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy.
 • Konzultace a přímé metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.
 • Participace na přípravě zápisu a účast na zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
 • Participace na přípravě přijímacího řízení na střední školy.
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními na přípravě úprav maturitní zkoušky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Participace na úpravách školního vzdělávacího programu.
 • Příprava konzultací a poradenských aktivit pro rodiče a pedagogy a vyhodnocování těchto aktivit.
 • Vzdělávání.
 • Účast na poradách školy.
 • Publikační činnost a prezentace školy.
 • Dokumentace a administrativa.