Zápis do 1. ročníku pro ukrajinské děti

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИЙОМ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) ve znění novely č. 20/2023 Sb.

 Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта) зі змінами внесеними поправкою № 20/2023 ЗБ.

 Ředitel základní školy / Директор початкової школи Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2023/24:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2023/2024:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

            Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису:          1. 6. 2023 od 14:00 do 16:00 a 2. 6. 2023 od 09:00 do 11:00

Místo zápisu: / Місце запису: Základní škola J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice

Organizace zápisu / Порядок запису:

Žádosti o přijetí a vyplnění elektronického formuláře najdete na internetové adrese https://zapiszscb.c-budejovice.cz od 22. 5. 2O23 do 31. 5. 2023

Щоб подати заявку на вступ та заповнити онлайн-форму, будь ласка, відвідайте сайт

https://zapiszscb.c-budejovice.cz    22. 5. 2O23    до  31. 5. 2023

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 1. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2023 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

У 2023/24 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2023 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 1. a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole);

заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії, або можна забрати її особисто у відповідній школі);

 1. b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

 1. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

документ, що дає право представляти дитину.

 1. d) místo pobytu dítětepro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování) місце проживання дитини (наприклад, договір оренди, довідка про житло)
   
 2. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

V /м. Českých Budějovicích, dne/дата 14. 2. 2023        

                                              

 Mgr. Vladimír Čunát

Ředitel základní školy Директор початкової школи

Kritéria přijetí k základnímu vzdělávání:

Pro školní rok 2023/24 budou přijaty max. 2 děti podle následujících kritérií:

 1. Přednostně budou přijaty děti s pobytem ve školském obvodu ZŠ J. Š. Baara, v případě vyššího počtu žádostí o přijatých rozhodne los.
 2. V případě nižšího počtu žádostí dětí ze školského obvodu budou dále přijaty děti s bydlištěm mimo školský obvod ZŠ J. Š. Baara, a to dle kritérií:
  1. starší sourozenec je v den zápisu žákem ZŠ J. Š. Baara,
  2. menší vzdálenost trvalého pobytu přijímaného dítěte od školy (měřeno od vchodu bydliště dítěte k hl. vchodu budovy ZŠ dle Google Maps).

INFORMACE A DOKUMENTY / ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТИ

PŘÍLOHA 1 - Bідомocti про  запис 

PŘÍLOHA 2 - ТЕРМІН ЗАРАХУВАННЯ УКРАЇНСКИХ ДІТКЕЙ ДО (1 класів) ЗАПИС ДО ШКОЛИ - УЧНІ З УКРАЇНИ 

PŘÍLOHA 3 -ТЕРМІН  ЗАРАХУВАННЯ УКРАЇНСКИХ ДІТКЙ ДО(2-9 -х класів) ЗАПИС ДО ШКОЛИ - УЧНІ З УКРАЇНИ 

PŘÍLOHA  4 - Заява про зарахування дитини до початкової школи 


Pro zaměstnace školy: technická podpora - www administrace - Microsoft Teams - portál Office 365 - e-mail

Prohlášení o přístupnosti