Informace pro přijímací řízení ve školním roce 2021/2022

Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021 upravuje zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, opatření obecné povahy čj. MSMT-43073/2020-1, opatření obecné povahy čj. MSMT-43073/2020-2, opatření obecné povahy čj. MSMT-43073/2020-3, vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS coV-2.

Uchazeči mohou podávat dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky podávají uchazeči nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do 1. března, u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu.

V přijímacím řízení víceletých gymnázií se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatura a z matematiky, a to ve dvou termínech konání zkoušky.

V přijímacím řízení v čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně nástavbového studia) se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen jednotná přijímací zkouška) nebo školní přijímací zkouška (případně obě). Jednotná zkouška se nekoná v oborech vzdělání s talentovou zkouškou (s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou) a při přijímacím řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. 

Pokud součástí přijímacího řízení bude jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkouška (případně obě) a počet uchazečů, resp. přihlášek došlých do 8. března 2022 bude menší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělání, může ředitel školy nejpozději do 8. března 2022 rozhodnout, že se tyto zkoušky nekonají. Pokud ředitel školy dodatečně zruší konání přijímací zkoušky, zveřejní tuto informaci na internetových stránkách školy do 8. března 2022 a současně ji sdělí uchazečům, a to bezodkladně, nejpozději však do 19. března 2022.

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech a je stanovena na tyto dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: úterý 12. dubna 2022
2. termín: středa 13. dubna 2022

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: úterý 19. dubna 2022
2. termín: středa 20. dubna 2022

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: úterý 10. května 2022
2. termín: středa 11. května 2022

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledku testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum).

Každý uchazeč může konat oba testy dvakrát. Uchazeči se vždy do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z každého testu, a to na obou školách.

Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí, nejpozději do 28. dubna.

Obsah a formu školní přijímací zkoušky stanovuje ředitel školy. Školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení, pokud je ředitelem školy stanovena, se u maturitních oborů vzdělání koná v pracovních dnech v termínu od 12. dubna do 28. dubna a v nematuritních oborech vzdělání v pracovních dnech v termínu od 22. dubna do 30. dubna.

Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou se v prvním kole přijímacího řízení koná v pracovních dnech v termínech od 2. ledna do 31. ledna. Talentová zkouška v konzervatoři v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech v termínech od 2. do 31. ledna. V oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech v termínech od 2. ledna do 31. března. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy, přičemž pro první kolo přijímacího řízení stanoví dva termíny talentové zkoušky.

Ředitel školy pro všechny obory vzdělání s maturitní zkouškou nebo nástavbové studium ukončí hodnocení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 28. dubna 2022 a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem.

Pokud se u nematuritních oborů přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna.

Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená - již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům.

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek - netýká se nástavbového studia, zkráceného studia a jiné než denní formy vzdělávání.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března (u oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 31. ledna).

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88 školského zákona (tzn. přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo přijímání do oborů konzervatoře) pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88.


Odkaz na stránky MŠMT - informace k přijímacímu řízení a tiskopisy přihlášek do oborů vzdělání naleznete zde


Pro zaměstnace školy: technická podpora - www administrace - Microsoft Teams - portál Office 365 - e-mail

Prohlášení o přístupnosti