Mgr. Richard Mottl
Mgr. Eva Líbenková
Mgr. Helena Teplá
Mgr. Markéta Šulistová

Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

 • koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,

 • základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,

 • individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti  (ve spolupráci s třídním učitelem),

 • Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem),

 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,

 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.

 • Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích

 • Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

 • Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

 • Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.

 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

 • Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

 • Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

 • Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.

 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, nekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování).

 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.

 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

 • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).

 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.

 • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

 • Konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Konzultace s pedagogy a rodiči zaměřené na průběžné vyhodnocování navržených podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Průběžná komunikace a kontakty s rodinami klientů.

 • Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro rodiče a pedagogické pracovníky školy.

 • Konzultace s odbornými pracovníky poradenských a dalších institucí.

 • Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole.

 • Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek, didaktických a diagnostických materiálů.

 • Poradenství pro oblast užívání kompenzačních a jiných pomůcek.

 • Příprava podkladů a participace na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro žáka, kooperace s odborníky mimo školu.

 • Zajištění individuální i skupinové speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních.

 • Realizace speciálních cvičení – Metoda instrumentálního obohacování R. Feuersteina, Trénink fonematického uvědomování podle Elkonina

 • Koordinace speciálně pedagogické péče ve škole.

 • Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky.

 • Koordinace činnosti školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé).

 • Koordinace činností asistentů pedagoga na škole.

 • Konzultace s pedagogy k přípravě a průběžné úpravě podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole.

 • Konzultace a přímé metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy.

 • Konzultace a přímé metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.

 • Participace na přípravě zápisu a účast na zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.

 • Participace na přípravě přijímacího řízení na střední školy.

 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními na přípravě úprav maturitní zkoušky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Participace na úpravách školního vzdělávacího programu.

 • Příprava konzultací a poradenských aktivit pro rodiče a pedagogy a vyhodnocování těchto aktivit.

 • Vzdělávání.

 • Účast na poradách školy.

 • Publikační činnost a prezentace školy.

 • Dokumentace a administrativa.

 • Participace na provádění zápisu do 1. ročníků základní školy

 • Realizace screeningů, anket a dotazníků ve škole

 • Příprava, vyhodnocování a zpracovávání výsledků depistáží žáků se specifickými poruchami učení a žáků nadaných

 • Příprava individuálních psychodiagnostických činností s žáky s výukovými a výchovnými problémy, s mimořádným nadáním, rizikovým chováním apod., vyhodnocování a interpretace výsledků psychologických vyšetření, zpracovávání psychologických zpráv o žácích

 • Příprava, vyhodnocování a interpretace diagnostických činností zaměřených na zjišťování sociálního klimatu ve třídách

 • Příprava screeningů, anket a dotazníků ve škole, vyhodnocování, zpracovávání a analýza jejich výsledků

 • Péče o integrované žáky

 • Poskytování služeb psychologického poradenství (včetně psychoterapie) žákům s rizikovým chováním, žákům s výukovými a výchovnými problémy a v osobních problémech žáků

 • Realizace krizových intervencí pro žáky a poskytování služeb psychologického poradenství zaměřených na zpracování krize

 • Poskytování psychologických služeb žákům v oblasti kariérového poradenství

 • Společné konzultace se žáky a rodiči v rámci péče o integrované žáky a poskytování služeb psychologického poradenství žákům s rizikovým chováním, žákům s výukovými a výchovnými problémy a v osobních problémech žáků

 • Společné konzultace se žáky a rodiči zaměřené na kariérové poradenství

 • Skupinová a individuální práce se žáky zaměřená na techniky a hygienu učení

 • Skupinová práce se žáky zaměřená na osobní rozvoj žáků

 • Skupinová terapeutická práce se žáky

 • Skupinová a komunitní práce se žáky

 • Participace na vedení preventivních programů pro třídy ve spolupráci s třídními učiteli

 • Pomoc při realizaci aktivit se žáky zaměřených na řešení multikulturní problematiky ve škole

 • Metodická pomoc pedagogům při sestavování individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky

 • Příprava konzultací, poradenského a psychoterapeutického vedení žáků s rizikovým chováním, žákům s výukovými a výchovnými problémy a v osobních problémech žáků, vyhodnocování výsledků individuální případové práce s těmito žáky

 • Vyhodnocování realizovaných krizových intervencí pro žáky, příprava konzultací zaměřených na zpracování krize a vyhodnocování výsledků této práce

 • Příprava a vyhodnocování výsledků psychologických činností v oblasti kariérového poradenství u žáků

 • Příprava a vyhodnocování výsledků společných konzultací se žáky a rodiči v rámci péče o integrované žáky a poskytování služeb psychologického poradenství žákům s rizikovým chováním, žákům s výukovými a výchovnými problémy a v osobních problémech žáků

 • Příprava a vyhodnocování výsledků společných konzultací se žáky a rodiči zaměřené na kariérové poradenství

 • Příprava a vyhodnocování výsledků skupinové a individuální práce se žáky zaměřené na techniky a hygienu učení

 • Příprava a vyhodnocování výsledků skupinové práce se žáky zaměřené na osobní rozvoj žáků

 • Příprava a vyhodnocování výsledků skupinové terapeutické práce se žáky

 • Příprava a vyhodnocování jednotlivých setkání a celkových výsledků skupinové a komunitní práce se žáky

 • Koordinace preventivní práce ve třídách, pomoc při přípravě a vyhodnocování výsledků preventivních programů pro třídy

 • Příprava podpůrných programů pro oblast spolupráce třídního učitele se třídou, vyhodnocování šetření

 • Pomoc při přípravě a vyhodnocování výsledků aktivit zaměřených na řešení multikulturní problematiky ve škole

 • Administrativa, dokumentace

 • Participace na přípravě přijímacího řízení na střední/vysoké škole
Skip to content