Kontakty na družinu:
Nabídka aktivit pro děti ve školní družině (kapacita kroužků je omezená)
pdf

Vnitřní řád ŠD-2021

Vnitřní řád školní družiny naleznete zde

Velikost: 237.94 KB
pdf

ŠVP ŠD 2021-2022

Školní vzdělávací program školní družiny 2021-2022

Velikost: 314.26 KB
pdf

Přihláška do ŠD - zápisní lístek

Přihláška do školní družiny pro rok 2023/2024

Velikost: 179.56 KB

Vnitřní řád ŠD-2021

Vnitřní řád školní družiny naleznete zde

Čl. 1 Předmět příspěvku a plátci
Příspěvek na školní družinu platí všichni zákonní zástupci dětí, které navštěvují školní družinu v Základní škole J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, 370 01 České Budějovice.

Čl. 2 Sazba příspěvku
Příspěvek činí 150,- Kč za dítě a kalendářní měsíc, ve kterém dítě alespoň jednou využilo služeb školní družiny na základě přihlášky zákonných zástupců.

Čl. 3 Osvobození
Příspěvek může být snížen nebo prominut na základě žádosti zákonného zástupce pokud

a) dítě nebo žák je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zvláštního právního předpisu par. 20 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba.
b) dítě nebo žák má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zvláštního předpisu par. 37 až 39 a par. 43 zákona č. 117/1995 Sb. a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena, pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) a vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu b) prokáže řediteli školy. 

Čl. 4 Splatnost a způsob úhrady
Příspěvky jsou splatné do 15. dne daného měsíce. Příspěvek je placen bezhotovostně buď formou trvalého příkazu, souhlasem k inkasu a vkladem hotovosti na účet, nebo hotově vychovatelkám ve školní družině.

Nebudou-li příspěvky zaplaceny včas nebo ve správné výši, budou uplatněny sankce dle obecně závazných předpisů. Neplacení příspěvku může vést k vyloučení dítěte ze školní družiny.

Tento předpis nabývá účinnosti dne 1. 9. 2015

Mgr. Vladimír Čunát, ředitel školy

ŠVP ŠD 2021-2022

Školní vzdělávací program školní družiny 2021-2022

Kontakty školní družina

Seznam pracovníků školní družiny:
Skip to content