Vážení členové spolku rodičů,

děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na spolupráci v letošním školním roce.

Níže uvádíme informace ke členství ve spolku rodičů a výběru schváleného členského příspěvku.

Členství ve spolku je dobrovolné, členem spolku se mohou stát zákonní zástupci žáků školy ZŠ a MŠ J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice (dále jen „škola“) a jiné zletilé fyzické osoby, rovněž i právnické osoby, které souhlasí se stanovami spolku. Platné stanovy spolku jsou uveřejněny ve spolkovém rejstříku a na webových stránkách www.zsbaara.cz.

Zákonný zástupce žáka se stává členem spolku úhradou členského příspěvku, a to vždy na školní rok, na který byl příspěvek uhrazen. Doba členství po uhrazení členského příspěvku trvá až do konce termínu výběru členských příspěvků pro následující školní rok. Pokud nedojde v řádném termínu k uhrazení členského příspěvku, členství zaniká.

Členský příspěvek pro školní rok 2023/2024 byl na shromáždění delegátů dne 4. 10. 2023 schválen ve výši 200 Kč a bude vybírán bezhotovostně prostřednictvím „školní online pokladny“. Platba bude provedena po udělení písemného souhlasu s úhradou nejpozději do 30. 11. 2023.

Jako doklad o členství pro tento školní rok slouží potvrzení o provedení platby příspěvku z „školní online pokladny“, které si můžete v případě potřeby vytisknout.

Zákonní zástupci žáka školy platí jeden členský příspěvek, a to se týká i případu, kdy školu navštěvuje více dětí z jedné rodiny (tuto skutečnost vyznačí zákonný zástupce žáka v souhlasu s úhradou). Úhradou členského příspěvku jim vzniká společné členství, mohou se vzájemně zastupovat, ale při hlasování mají jeden hlas. V případě, že se neshodnou na udělení hlasu při hlasování, se k jejich hlasu nepřihlíží.

V případě, kdy žák nastoupí na školu v průběhu školního roku, může být zákonným zástupcem členský příspěvek uhrazen dodatečně. Dodatečně uhrazený členský příspěvek je hrazen v poměrné výši zbývajících měsíců do konce školního roku, včetně započatého měsíce nástupem žáka. V tomto případě se prosím předem obraťte na radu spolku pro informace o úhradě a výši členského příspěvku prostřednictvím e-mailu spolku (srzsbaaracb@gmail.com).

Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti uhradit i v hotovosti. Pro tuto možnost nás prosím kontaktujte e-mailem (srzsbaaracb@gmail.com). Dále je možné příspěvek prominout či snížit, jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení členského příspěvku rozhoduje předseda spolku.

 

Rada spolku aktuálně pracuje ve složení:
E. Vojtová (předseda), I. Hřebejková Lukášová (místopředseda), H. Drobilová (člen rady spolku)

Veškeré své podněty, názory a náměty na činnost spolku rodičů prosím zasílejte e-mailem na adresu srzsbaaracb@gmail.com.

České Budějovice, 17. 10. 2023

Skip to content